Kokemuksia suomi treffeistä airsoft töölö

Tietojen haun helpottamiseksi kullekin tilastolle määritellään SVT-portaalissa asiasanat. Tilastolle voidaan määritellä myös toissijaiset aihealueet. Lisäksi tilastosta ilmoitetaan kuuluuko se Euroopan tilastojärjestelmään.

Painotuotteena tai CD-Rom -muodossa julkaistavan tilaston perusjulkaisun sisältö on pääosin sama kuin em. Joiltakin osin painettu sisältö voidaan korvata viittauksella verkkosivuihin. Esimerkiksi pienissä usein ilmestyvissä suhdannejulkaisuissa laatuseloste ja tilaston kuvaus voidaan jättää painamatta ja linkittää verkkopalvelussa julkaistuun dokumenttiin.

Tilaston kuvauksen ja laatuselosteen Internet-osoite tulee aina ilmoittaa painojulkaisussa. Jos laatuseloste sisältyy painettuun julkaisuun, suositellaan, että se sijoitetaan julkaisun loppuun liitteeksi. Tieto laatuselosteesta on kuitenkin hyvä sisällyttää julkaisun esipuheeseen tai johdantoon. Tilaston perustiedot julkaisevassa painojulkaisussa tulee aina esittää tiivistelmä tilaston keskeisistä tuloksista.

Kokoomajulkaisuissa ohjeesta voidaan poiketa, jos tilasto on julkistettu aiemmin muualla. Seuraava ohje koskee vain SVT-sarjan merkintöjä. Niiden lisäksi julkaisuissa voi olla muita tuottajan tarpeelliseksi katsomia tunnistemerkintöjä. Julkaisun etukannessa on julkaisijan logo. Suomen viralliseen tilaston tunnus logo merkitään julkaisukansiin paikkaan, jossa julkaisija normaalisti ilmoittaa sarjatunnuksen.

On suositeltavaa käyttää tässä ohjeessa kuvatun mukaista kuvatiedostoa tunnuksen merkinnässä. Jos kuvatiedoston käyttäminen ei sovellu julkaisujen graafiseen ilmeeseen, voidaan erikseen sopia neuvottelukunnan kanssa, miten Suomen virallisen tilaston tunnus merkitään julkaisuihin. Logo on kolmikielinen riippumatta julkaisussa käytettävistä kielistä. Suomen virallisen tilaston logon yhteyteen sijoitetaan aihealuemerkintä.

Se on aina vähintään suomeksi ja ruotsiksi. Jos julkaisu on englanninkielinen, tulee aihealuemerkinnän olla myös englanniksi. Suomenkielisen aihealuemerkinnän yhteydessä ilmoitetaan julkaisuvuosi. Merkinnän fonttia, fonttikokoa tms. Nimiölehti muodostuu nimiösivusta ja sen kääntöpuolesta. Nimiösivun kääntöpuolta kutsutaan myös copyright-sivuksi. Kaikissa julkaisuissa ei ole nimiölehteä. Nimiösivu sisältää julkaisun tärkeimmät tunnistetiedot, julkaisun nimen, Suomen virallisen tilaston logon, aihealueen jne.

Nimiösivulla toistetaan kannen tiedot, mutta ilmaistut tiedot ovat täydellisemmät. Kokoomajulkaisuissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan tässä ohjessa esitettyjä periaatteita seuraavin täsmennyksin. Esimerkki tällaisesta julkaisusta ovat eri tuottajien julkaisemat tilastolliset vuosikirjat. SVT-kokoomajulkaisusarjalla tarkoitetaan toistuvasti ilmestyvien kokoomajulkaisujen muodostamaa kokonaisuutta. Esimerkiksi eri vuosina ilmestyvät vuosikirjat muodostavat tällaisen sarjan.

SVT-kokoomajulkaisu verkko, levyke tai painettu sisältää pääasiassa taulukoita ja grafiikkaa. Tekstit ovat lyhyehköjä ja yhteenvedonomaisia.

Jos kaikki julkaisun taulukot ovat SVT-tilastoihin pohjautuvia, julkaisu voidaan ilman eri päätöstä julkaista SVT-julkaisusarjassa. Jos tiedon lähteitä on muitakin, julkaiseminen SVT-julkaisusarjassa edellyttää SVT-neuvottelukunnan hyväksymispäätöksen, jossa arvioidaan vastaako tietojen esitystapa SVT-periaatteita. Myöhemmin tapahtuneet muutokset julkaisun sisällössä eivät edellytä uutta käsittelyä. Kullakin SVT-kokoomajulkaisulla voi olla oma esittelysivu verkossa.

Sivun tulee olla pysyvä ja sillä tulee olla muuttumaton URL-osoite. Sivulla käytetään tunnisteena SVT-logoa tai -leimaa.

SVT-kokoomajulkaisusarjalla tulee olla oma SVT-portaalin kanssa linkitetty, vähintään suomen- ja ruotsinkielinen yhteenvetosivu verkossa. Sivun tulee olla on pysyvä ja sillä tulee olla muuttumaton URL-osoite. Yhteenvetosivulta tulee löytyä vähintään:. Lisäksi sivulla tulee olla linkit sarjassa ilmestyneiden julkaisujen kuvailutietoihin tai julkaisuihin tai luettelo sarjassa ilmestyneistä julkaisuista. Jokaisella kokoomajulkaisusarjalla on sarjatunnus ISSN.

Yksittäiselle julkaisulle on suositeltavaa hankkia ISBN-tunnus sarjatunnusten lisäksi. Kun kokoomajulkaisu julkaistaan verkossa, sen tulee erottua omaksi kokonaisuudekseen. SVT-leiman käyttö julkaisusivuilla on suositeltavaa. Levykemuodossa olevan julkaisun pakkaukseen ja levykkeen tunnistetietoihin tulee liittää SVT-tunnus logo tai leima. SVT-leiman käyttö on suositeltavaa näytöissä. Kullakin virallisen tilaston julkaisunimekkeellä alasarjalla on lisäksi oma ISSN-tunnuksensa.

Yksittäiselle julkaisulle voidaan hankkia myös oma ISBN-tunnus. Jos julkaisusta julkaistaan erikielisiä versioita, on suositeltavaa ilmoittaa myös niiden tunnukset kaikissa kieliversioissa. Taulukot tulee otsikoida ja painojulkaisuissa numeroida. Jos taulukoita on runsaasti yli 10 kpl , niistä on julkaistava myös erillinen taulukkoluettelo. Verkkosivuilla esitettäviin taulukoihin on mahdollista liittää SVT-leima linkityksineen taulukon otsikon yhteyteen.

Taulukoissa tulee olla myös lähdeviite silloin, kun taulukon tietojen lähteestä voi syntyä epäselvyyttä, kuten esimerkiksi kokoomajulkaisuissa. SVT-kokoomajulkaisuissa, joissa esitetään sekä Suomen virallisen tilaston tilastoihin että muihin tilastoihin pohjautuvia taulukoita, viralliseen tilastoon pohjautuviin taulukoihin merkitään lähdeviitteen alkuun Suomen virallisen tilaston leima tai tunnus, joka on kielestä riippuen SVT, FOS tai OSF.

Tarvittaessa käytetään alaviitteitä kertomaan taulukon muuttujien määrittelyistä, epäjatkuvuuksista, ym. Virallisen tilaston julkaisujen taulukoissa käytetään seuraavia merkintöjä:. Kuvioissa tulee olla otsikko ja lähdeviite.

Jos kuvioita on paljon, laaditaan erillinen kuvioluettelo, ja painojulkaisuissa kuviot numeroidaan. Tarvittaessa käytetään alaviitteitä ja selventävää kuvatekstiä. Kuvio voidaan varustaa SVT-leimalla, joka voi olla myös kuvion lähdemerkinnän yhteydessä.

Julkaisuissa käytettävän tilastografiikan tulee olla selkeätä. Kolmiulotteisen grafiikan käyttöä ei suositella, jos kolmannella ulottuvuudella ei ole sisältöä. Pylväskuvioiden asteikkojen katkaisua ym. Suomen virallisen tilaston painetulla tai sähköisellä julkaisulla tulee olla lähdeluettelo, johon on koottu kaikki ne lähdeaineistot, joihin tekstissä tai taulukoissa on viitattu.

Lähdeluettelo sijoitetaan painojulkaisun loppuun ja verkkosivuilla sopivaan paikkaan julkaisun yhteyteen. Erikseen voidaan laatia luettelo aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta. Julkaisussa käytettyjen SVT-tilastojen verkko-osoitteet on ilmoitettava painojulkaisussa.

Kokoomajulkaisuissa tai muissa julkaisuissa, joissa on runsaasti lähdeviitteitä, on mahdollista viitata tilastoon nimellä ja antaa lähdeluettelossa vain SVT-portaalin verkko-osoite. Tilastojen julkaisemisen yhteydessä on suositeltavaa julkaista yleinen ohje Suomen virallisen tilaston tietoihin viittaamisesta. Painojulkaisuissa ohjeteksti painetaan osaksi julkaisua, esim. Verkossa se voidaan kytkeä linkillä tilaston kotisivuun. Viittaus suositellaan ensisijaisesti kohdistettavaksi tilaston verkkosivustoille, koska ne antavat aina ajantasaiset tiedot ja esimerkiksi virheet on korjattu.

Suomen virallinen tilasto on kaikissa viittauksissa ensisijainen viittauskohde so. Verkko-osoite ohjaa viittauksen tasosta riippuen joko SVT-portaaliin viittaus SVT-portaalin yleissivuille ja tilastosarjaan tai tuottajan sivuille viittaus yksittäiseen tilastojulkaisuun tai sen osaan.

Suomen virallisen tilaston portaali on viittaus- ja linkityskohde, kun halutaan antaa käyttäjälle yleinen viittaus SVT-tilastoihin, SVT: Kun viitataan portaalin yleissivuihin, käytetään mahdollisimman suoraa osoitetta. Kun viitataan tilastoon tai kokoomajulkaisusarjaan kokonaisuutena, suositellaan käytettäväksi verkko-osoitetta, joka viittaa SVT-portaalin yhteenvetosivuun.

Suositeltava verkko-osoite osoittaa tuottajan omille sivuille. Jos lähdeviitteitä on paljon, voi ilmoittaa SVT-portaalin verkko-osoitteen ja yksilöidä käytetyt julkaisut nimellä. Viitatessa tiettyyn julkaisun osaan tulee varmistua siitä, onko viittauksen kohde pysyvä vai esimerkiksi tietokantataulukko, joka saattaa toisena ajankohtana olla erilainen. Viittaus on syytä kohdistaa pysyviin elementteihin verkossa. Alla kaksi esimerkkiä siitä, miten viitataan yksittäisen julkaisun osiin. Mahdollisuuksien mukaan ohjetta voi noudattaa muissakin kuin esimerkeiksi otetuissa tapauksissa.

Viitattaessa painojulkaisuihin ja CD-Rom -tuotteisiin käytetään soveltaen samanlaista viittauskäytäntöä kuin verkkotilastoihin viitattaessa. Suomen virallisen tilaston perusjulkaisua ei julkaista henkilönimellä. Kokoomajulkaisun kansilehdellä on kuitenkin mahdollista ilmoittaa julkaisun toimittajan nimi. Erillisen viittausohjeen avulla tulee varmistaa, että julkaisuun viitataan SVT-ohjeen mukaista käytäntöä noudattaen. Verkkopalvelujen tai painojulkaisujen tilastotiedoissa esiintyvien virheiden korjaamisen ensisijainen tavoite on taata oikean tiedon käyttö ja varmistaa, että virheellinen tieto oikaistaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi läpinäkyvät korjausmenettelyt auttavat ylläpitämään käyttäjien luottamusta tilaston tuottajaan. Jos tilastojulkaisussa tai verkkopalvelussa havaitaan merkittäviä virheitä, korjausmenettelyt noudattavat seuraavia ohjeita:. Olennaisesta virheestä informoidaan vähintään samalla jakelulla ja näkyvyydellä kuin alkuperäisestä tiedosta on kerrottu. Kuitenkin jos virheellinen tieto on saanut paljon julkisuutta, virhe voi edellyttää erillisen korjaustiedotteen julkaisemista alkuperäistä laajemmalla jakelulla ja näkyvyydellä.

Virheestä kertovan tiedon tulee jäädä pysyvästi näkyviin lukuunottamatta tietokantataulukoita. Merkittävät virheet ja korjauksen ajankohta lisätään tilaston muutoksista kertovalle sivulle. Merkittävät julkistamisen yhteydessä esiintyneet virheet korjataan julkaisemalla korjaustiedote, joka jaetaan samalla jakelulla virheellisen tiedon kanssa. Verkkopalvelussa virhe tulee korjata mahdollisimman nopeasti ja näkyvästi. Erillinen maininta korjausmenettelystä on tarpeen, esimerkiksi tilaston muutoksista kertovalla sivulla.

Virhe korjataan mahdollisimman nopeasti. Korkeakoulujen itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiömuotoisia ja yliopistot itsenäisiä oikeushenkilöitä. Korkeakoulut ja ministeriö käyvät nelivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, keskeiset korkeakoulukohtaiset toimenpiteet, korkeakoulun tehtävä, profiili, vahvuusalat ja uudet nousevat alat, tutkintotavoitteet sekä niiden perusteella kohdennettavat määrärahat.

Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden toteutumisen raportointi. Sopimuskauden aikana ministeriö käy ohjaukseen liittyvällä vierailuilla jokaisessa korkeakoulussa ja järjestää alueellisia tilaisuuksia toimialan toimijoille ja keskeisille sidosryhmille keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Korkeakoulut saavat vuosittain tilastoaineiston asemoitumisestaan korkeakoulukentässä, Lisäksi ministeriö antaa määrävuosin korkeakouluille kirjallista palautetta niiden toiminnasta ja kehittämistarpeista.

Ministeriö kutsuu myös tarpeen mukaan korkeakoulujen johtoa keskustelemaan eri alojen erityispiirteistä ja erityiskysymyksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa käytettävissä olevan perusrahoituksen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin sekä yliopistojen rahoitusmallin avulla. Perusrahoituksen lisäksi korkeakoulut saavat rahoitusta muista lähteistä ns.

Kummallakin korkeakoulusektorilla on lisäksi strategiaperusteinen rahoitusosuus, josta sovitaan ministeriön ja korkeakoulun kesken. Lisäksi yliopistojen valtion rahoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisia tehtäviä. Rahoitusmallien tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Korkeakoulut päättävät itse rahoituksen sisäisestä kohdentamisesta omien strategisten valintojensa pohjalta.

Ministeriö toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa virastojen kanssa ja neuvottelee tulosohjauksessaan olevien tiedelaitosten kanssa tulossopimukset nelivuotiselle sopimuskaudelle.

Joiltakin osin painettu sisältö voidaan korvata viittauksella verkkosivuihin. Tiedotteessa on kerrottava muutoksen syistä ja perusteluista, ajoittumisesta ja vaikutuksista aikasarjoihin. Radonilta suojautuminen on helppoa. Tietojen ennakollisuus kerrotaan tietoa julkaistaessa. Pantonesävynä ne ovat päällystetylle paperille C ja päällystämättömälle paperille U. Kullakin virallisen tilaston julkaisunimekkeellä alasarjalla on lisäksi oma ISSN-tunnuksensa.

Jos julkaisusta julkaistaan erikielisiä versioita, on suositeltavaa ilmoittaa myös niiden tunnukset kaikissa kieliversioissa. Taulukot tulee otsikoida ja painojulkaisuissa numeroida.

Jos taulukoita on runsaasti yli 10 kpl , niistä on julkaistava myös erillinen taulukkoluettelo. Verkkosivuilla esitettäviin taulukoihin on mahdollista liittää SVT-leima linkityksineen taulukon otsikon yhteyteen. Taulukoissa tulee olla myös lähdeviite silloin, kun taulukon tietojen lähteestä voi syntyä epäselvyyttä, kuten esimerkiksi kokoomajulkaisuissa.

SVT-kokoomajulkaisuissa, joissa esitetään sekä Suomen virallisen tilaston tilastoihin että muihin tilastoihin pohjautuvia taulukoita, viralliseen tilastoon pohjautuviin taulukoihin merkitään lähdeviitteen alkuun Suomen virallisen tilaston leima tai tunnus, joka on kielestä riippuen SVT, FOS tai OSF. Tarvittaessa käytetään alaviitteitä kertomaan taulukon muuttujien määrittelyistä, epäjatkuvuuksista, ym.

Virallisen tilaston julkaisujen taulukoissa käytetään seuraavia merkintöjä:. Kuvioissa tulee olla otsikko ja lähdeviite. Jos kuvioita on paljon, laaditaan erillinen kuvioluettelo, ja painojulkaisuissa kuviot numeroidaan. Tarvittaessa käytetään alaviitteitä ja selventävää kuvatekstiä. Kuvio voidaan varustaa SVT-leimalla, joka voi olla myös kuvion lähdemerkinnän yhteydessä.

Julkaisuissa käytettävän tilastografiikan tulee olla selkeätä. Kolmiulotteisen grafiikan käyttöä ei suositella, jos kolmannella ulottuvuudella ei ole sisältöä. Pylväskuvioiden asteikkojen katkaisua ym. Suomen virallisen tilaston painetulla tai sähköisellä julkaisulla tulee olla lähdeluettelo, johon on koottu kaikki ne lähdeaineistot, joihin tekstissä tai taulukoissa on viitattu.

Lähdeluettelo sijoitetaan painojulkaisun loppuun ja verkkosivuilla sopivaan paikkaan julkaisun yhteyteen. Erikseen voidaan laatia luettelo aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta.

Julkaisussa käytettyjen SVT-tilastojen verkko-osoitteet on ilmoitettava painojulkaisussa. Kokoomajulkaisuissa tai muissa julkaisuissa, joissa on runsaasti lähdeviitteitä, on mahdollista viitata tilastoon nimellä ja antaa lähdeluettelossa vain SVT-portaalin verkko-osoite.

Tilastojen julkaisemisen yhteydessä on suositeltavaa julkaista yleinen ohje Suomen virallisen tilaston tietoihin viittaamisesta. Painojulkaisuissa ohjeteksti painetaan osaksi julkaisua, esim. Verkossa se voidaan kytkeä linkillä tilaston kotisivuun. Viittaus suositellaan ensisijaisesti kohdistettavaksi tilaston verkkosivustoille, koska ne antavat aina ajantasaiset tiedot ja esimerkiksi virheet on korjattu.

Suomen virallinen tilasto on kaikissa viittauksissa ensisijainen viittauskohde so. Verkko-osoite ohjaa viittauksen tasosta riippuen joko SVT-portaaliin viittaus SVT-portaalin yleissivuille ja tilastosarjaan tai tuottajan sivuille viittaus yksittäiseen tilastojulkaisuun tai sen osaan.

Suomen virallisen tilaston portaali on viittaus- ja linkityskohde, kun halutaan antaa käyttäjälle yleinen viittaus SVT-tilastoihin, SVT: Kun viitataan portaalin yleissivuihin, käytetään mahdollisimman suoraa osoitetta.

Kun viitataan tilastoon tai kokoomajulkaisusarjaan kokonaisuutena, suositellaan käytettäväksi verkko-osoitetta, joka viittaa SVT-portaalin yhteenvetosivuun. Suositeltava verkko-osoite osoittaa tuottajan omille sivuille. Jos lähdeviitteitä on paljon, voi ilmoittaa SVT-portaalin verkko-osoitteen ja yksilöidä käytetyt julkaisut nimellä. Viitatessa tiettyyn julkaisun osaan tulee varmistua siitä, onko viittauksen kohde pysyvä vai esimerkiksi tietokantataulukko, joka saattaa toisena ajankohtana olla erilainen.

Viittaus on syytä kohdistaa pysyviin elementteihin verkossa. Alla kaksi esimerkkiä siitä, miten viitataan yksittäisen julkaisun osiin. Mahdollisuuksien mukaan ohjetta voi noudattaa muissakin kuin esimerkeiksi otetuissa tapauksissa. Viitattaessa painojulkaisuihin ja CD-Rom -tuotteisiin käytetään soveltaen samanlaista viittauskäytäntöä kuin verkkotilastoihin viitattaessa.

Suomen virallisen tilaston perusjulkaisua ei julkaista henkilönimellä. Kokoomajulkaisun kansilehdellä on kuitenkin mahdollista ilmoittaa julkaisun toimittajan nimi. Erillisen viittausohjeen avulla tulee varmistaa, että julkaisuun viitataan SVT-ohjeen mukaista käytäntöä noudattaen. Verkkopalvelujen tai painojulkaisujen tilastotiedoissa esiintyvien virheiden korjaamisen ensisijainen tavoite on taata oikean tiedon käyttö ja varmistaa, että virheellinen tieto oikaistaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi läpinäkyvät korjausmenettelyt auttavat ylläpitämään käyttäjien luottamusta tilaston tuottajaan. Jos tilastojulkaisussa tai verkkopalvelussa havaitaan merkittäviä virheitä, korjausmenettelyt noudattavat seuraavia ohjeita:. Olennaisesta virheestä informoidaan vähintään samalla jakelulla ja näkyvyydellä kuin alkuperäisestä tiedosta on kerrottu.

Kuitenkin jos virheellinen tieto on saanut paljon julkisuutta, virhe voi edellyttää erillisen korjaustiedotteen julkaisemista alkuperäistä laajemmalla jakelulla ja näkyvyydellä. Virheestä kertovan tiedon tulee jäädä pysyvästi näkyviin lukuunottamatta tietokantataulukoita. Merkittävät virheet ja korjauksen ajankohta lisätään tilaston muutoksista kertovalle sivulle.

Merkittävät julkistamisen yhteydessä esiintyneet virheet korjataan julkaisemalla korjaustiedote, joka jaetaan samalla jakelulla virheellisen tiedon kanssa. Verkkopalvelussa virhe tulee korjata mahdollisimman nopeasti ja näkyvästi. Erillinen maininta korjausmenettelystä on tarpeen, esimerkiksi tilaston muutoksista kertovalla sivulla. Virhe korjataan mahdollisimman nopeasti. Myös korjauksen syy on tarpeen ilmoittaa.

Korjatut tiedot merkitään selvästi näkyviin alkuperäisen tiedon ja julkaisun yhteyteen niin, että virheelliset tiedot ovat paikannettavissa. Harvoin ilmestyvät julkaisut, vuosi- ja neljännesvuosijulkaisut: Jos virheitä on paljon, julkaisusta otetaan uusi painos. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote, joka jaetaan julkaisun tilaajille.

Mitä ja milloin on korjattu merkitään alaviitteeksi taulukkoon. Korjauksen yhteydessä taulukkoon liitetään mahdollisimman tarkka, seuraavaan päivitykseen asti näkyvä tieto korjauksesta. Tietojen ennakollisuus kerrotaan tietoa julkaistaessa. Samassa yhteydessä kerrotaan tiedon tarkentumisen aikataulu.

Tilastojen käsitteet, nimet, luokitukset tai tutkimusmenetelmä saattavat muuttua. Myös vertailuajankohdan muutos saattaa aiheuttaa muutoksia jo julkaistuissa tilastoluvuissa. Tällaisista muutoksista on tiedotettava käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen ja muutoksesta tulee jäädä myös pysyvä merkintä tilaston kotisivun yhteyteen. Minimivaatimuksena on revisiosta kertova tiedote tilaston kotisivun yhteydessä.

Tiedotteessa on kerrottava muutoksen syistä ja perusteluista, ajoittumisesta ja vaikutuksista aikasarjoihin. Suomen virallisen tilaston tilastojen ja julkaisujen julkistamista seurataan jatkuvasti päivittyvien julkistamiskalentereiden avulla Internetissä.

Julkistamiskalenteria ylläpidetään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä julkistuksista. Kukin tuottaja vastaa omien tilastojensa ja julkaisujensa julkistamiskalentereista ja seuraa niiden pitävyyttä.

Tilastojen ja julkaisujen julkistamisajankohta tulee määritellä julkistamiskalenterissa:. Tilastojen julkaisemisen tulee tapahtua aina samaan kellonaikaan.

Poikkeuksen muodostaa esimerkiksi tiedotustilaisuuden järjestäminen tai muu tiedon jakelun toteuttamiseen liittyvä syy. Jos tilastosta annetaan ennakkotietoja ennen virallista julkistamista, tulee niitä koskevat periaatteet julkaista tuottajan verkkosivuilla tilaston kotisivuun linkitettynä.

På svenska In English. Julkaisuohje Suomen virallinen tilasto SVT on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa.

Suomen virallisen tilaston julkaisuohje kokonaisuudessaan pdf, 14 s. Suomen virallisen tilaston julkaisusarjan ISSN-tunnukset ovat: Sarjassa ei ole numerointia. Suomen virallisen tilaston tilastot ja julkaisut on jaoteltu 26 aihealueeseen. Julkaiseminen verkossa Jokaisella SVT-tilastolla tulee olla verkossa kotisivu tuottajan omilla sivuilla. Tilaston kotisivulta käyttäjän tulee löytää seuraavat: Etu- ja takakansi Julkaisun etukannessa on julkaisijan logo. Julkaisijan logo SVT- logo Aihealue x Ruotsiksi Englanniks i Teollisuus Industri Industry   Etukanteen sijoitetaan julkaisun nimi eli päänimike julkaisun kielellä julkaisun rinnakkaisnimikkeet eli julkaisun nimi muilla kielillä silloin, kun julkaisussa käytetään useampaa kuin yhtä kieltä julkaisun mahdollinen alanimike tai muu nimeketieto, joka selittää päänimikettä; alanimeke voidaan sijoittaa myös nimiösivulle, jos kannessa ei ole sille tilaa tai kannen ulkoasu sitä edellyttää.

Kesämökit Sommarstugor Väestön muutokset 1. Copyright-sivulle merkitään muiden tietojen lisäksi: SVT-kokoomajulkaisut ja kokoomajulkaisusarjat Kokoomajulkaisuissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan tässä ohjessa esitettyjä periaatteita seuraavin täsmennyksin.

Yhteenvetosivulta tulee löytyä vähintään: SVT-logo ja -leima Suomen virallisen tilaston logo painojulkaisuihin on seuraavanlainen: Logolla on kolme versiota: Pantonesävynä ne ovat päällystetylle paperille C ja päällystämättömälle paperille U. Suomen virallisen tilaston merkki eli leima verkkoon on seuraavanlainen: Leimalla on kaksi versiota: Tunnukset merkitään julkaisuihin seuraavasti: Julkaisun sisältö   3.

Taulukkomerkinnät Taulukot tulee otsikoida ja painojulkaisuissa numeroida. Taulukkomerkintäsuositus Virallisen tilaston julkaisujen taulukoissa käytetään seuraavia merkintöjä: Prosenttilukujen perustana oleva kantaluku on aina ilmoitettava taulukossa. Samoin indeksien perusvuosi tai -ajankohta. Tilastografiikan ohjeet Kuvioissa tulee olla otsikko ja lähdeviite. Lähdeluettelo Suomen virallisen tilaston painetulla tai sähköisellä julkaisulla tulee olla lähdeluettelo, johon on koottu kaikki ne lähdeaineistot, joihin tekstissä tai taulukoissa on viitattu.

Viittausohje Tilastojen julkaisemisen yhteydessä on suositeltavaa julkaista yleinen ohje Suomen virallisen tilaston tietoihin viittaamisesta. Ohje viittaamisesta SVT-verkkosivuille   A. Viittaaminen SVT-portaalin etusivulle ja sen alasivuille Suomen virallisen tilaston portaali on viittaus- ja linkityskohde, kun halutaan antaa käyttäjälle yleinen viittaus SVT-tilastoihin, SVT: Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta [viitattu pvm.

Perusrahoituksen lisäksi korkeakoulut saavat rahoitusta muista lähteistä ns. Kummallakin korkeakoulusektorilla on lisäksi strategiaperusteinen rahoitusosuus, josta sovitaan ministeriön ja korkeakoulun kesken.

Lisäksi yliopistojen valtion rahoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisia tehtäviä. Rahoitusmallien tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Korkeakoulut päättävät itse rahoituksen sisäisestä kohdentamisesta omien strategisten valintojensa pohjalta. Ministeriö toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa virastojen kanssa ja neuvottelee tulosohjauksessaan olevien tiedelaitosten kanssa tulossopimukset nelivuotiselle sopimuskaudelle.

Sopimuksissa sovitaan viraston toiminta-ajatus, tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle, voimavarojen hallinta sekä tavoitteille asetettujen indikaattorien toteutumisen seuranta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa vuosittain palautteen virastolle sen toiminnasta lakisääteisellä tilinpäätöskannanotolla.

Osana ohjausprosessia ministeriö toteuttaa virastoihin kohdistuvat sopimuskauden aikana tehtävät tiedelaitosvierailut. Lisäksi osa Kotuksen toiminnasta ja Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoista rahoitetaan rahapelitoiminnan voittovaroista tieteen edistämiseen. Akatemian tehtävänä on nostaa suomalaisen perustutkimuksen laatua ja arvostusta kilpailuun perustuvalla tutkimusrahoituksella. Akatemia rahoittaa monipuolista perustutkimusta, joka antaa pohjan innovatiiviselle soveltavalle tutkimukselle ja uuden tiedon hyödyntämiselle.

Pääosa Akatemian rahoituksesta kanavoituu yliopistoissa tehtävään tutkimukseen. Akatemia hoitaa myös EU:

Kokemuksia suomi treffeistä airsoft töölö

Kaunis kyrpä thai hieronta video